Tekfen Mensupları İçin Burs Tahsis Kriterleri

GENEL ANLAYIŞ VE KURALLAR

Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu’nca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir.

a) Tekfen Vakfı Bursu’ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler. b) Tekfen Vakfı’nda burs alan bir öğrenci, okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs alamaz. c) Tekfen Vakfı, kamuya açık burs ve Tekfen Grup Şirketleri çalışanlarının çocuklarına ya da bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine (Tekfen Mensubu olarak ifade edilir) olmak üzere, 2 kategoride burs tahsis eder. d) Tüm başvurular www.tekfenburs.org adresi üzerinden, aynı web sitesinde duyurusu yapılan tarihlerde, sadece online olarak yapılır. e) Burs tahsisinde; a. Başvuru sahibinin ailesinde en yüksek gelir sahibi kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 24.134 TL ve altında olması şartı aranır. b. Aile gelir kriterine uyan öğrencinin başvurusu, Türkiye genelinde sınav sıralaması ya da mezuniyet notuna göre değerlendirmeye alınır. f) Başvurular bir yazılım aracılığıyla değerlendirilerek sıralama yapıldıktan sonra bursiyer adayları ile Burs Komitesi Üyeleri yüz yüze mülakat gerçekleştirir. Görüşme sonucuna bağlı olarak Burs Komitesi’nin burs başvurusunu reddetme hakkı saklıdır. Reddedilen adayların yerine yedek listedeki aynı bölüm kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alınabilecek olan bir sonraki uygun aday ile görüşülür. g) Tekfen Vakfı, üniversite çağındaki bursiyerlerine talep ettikleri takdirde, Tekfen Grup Şirketleri’nin belirlediği başvuru kriterleri çerçevesinde staj yapma konusunda öncelik sağlar. Tekfen Vakfı, ayrıca uygun göreceği bursiyerlerin staj yapması hususunda kendilerine doğrudan çağrıda bulunabilir. h) Burs için başvuru zamanı genelde Eylül ayıdır. Başvuru dönemi, eğitim kurumlarının sınav sonuçlarını açıklama ve okulların açılış zamanlarına göre değişebilir. i) Tekfen Vakfı Burs Komitesi, gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda, öğrenci bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Tekfen Vakfı’na geri ödemekle yükümlüdür. j) Yapılan başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra bursa hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen Tekfen Vakfı Öğrenim Bursu Sözleşmesi öğrenci ve şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır. k) Ödemeler, Tekfen Vakfı’nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bursiyerin veya öğrenci reşit değilse velisinin adına açılan bir banka hesabına burs aldığı eğitim yılının Kasım-Mayıs ayları arasında, 7 ay boyunca hesaba yatırılır.

BURS TAHSİS KRİTERLERİ

Vakfın amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınır.

Kontenjan kalması halinde, öğrenimine halihazırda devam eden ‘ara sınıflara’ burs tahsis edilebilir. Ara sınıflara burs tahsisinde, öğrenci lisede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 5 üzerinden 3,20; üniversitede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin zorunlu/seçmeli, kredili/kredisiz hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

TEKFEN MENSUPLARI İÇİN BURS (VELİSİ TEKFEN ÇALIŞANI OLAN ÖĞRENCİLER)

Tekfen çalışanlarının çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine tahsis edilen bursları kapsar. (1. Derece yakın; anne-baba-kardeş)
Grup içi burs tahsisinde kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.

Tekfen Mensupları için Ortaöğretim Burs Tahsisi

a) Tekfen Vakfı, ortaöğretim seviyesinde; • Sınavla giriş yapılan Özel, Fen ve Anadolu Liseleri ile Anadolu Meslek Liseleri’ne, • Sınırlı sayıda sınavsız girilen düz meslek liselerine burs tahsis eder. b) Liselere 50, Anadolu Meslek Liselerine 50 olmak üzere, 100 burs kontenjan ayrılmıştır. c) Burs tahsisinde; • 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 24.134 TL ve altında olduğuna dair belge, • LGS Türkiye başarı yüzdesi ya da sınavsız kayıtlarda bir önceki okulun diploma notu baz alınır. • Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurları halinde hem okulu kazandıkları yılki TEOG Türkiye sıralamaları ya da LGS Türkiye başarı yüzdeleri hem de son eğitim yılının yıl sonu not ortalaması değerlendirmede baz alınır. Ayrıca sınavsız kayıtla yerleşenlerden de sınav sonuç belgeleri yerine, ortaokul diplomaları alınır.

Yükseköğretim Burs Tahsisi

Tekfen Vakfı, yükseköğretim seviyesinde, 2 senelik meslek yüksek okulları ve üniversitelerin 4-6 senelik lisans programlarına burs verir.

Meslek Yüksek Okulları

a) Meslek Yüksek Okulları’na burs tahsisinde: a. 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 24.134 TL ve altında olduğuna dair belge, b. Sınav ile giren adaylar için TYT Türkiye sıralaması, c. Sınavsız giren adayların ise lise diploma notu değerlendirmeye alınır. d. Tekfen Mensupları için Meslek Yüksek Okulu kontenjanı toplam 75 olarak belirlenmiştir.

Üniversite

Tekfen Mensupları için dört yıllık üniversite eğitim bursu için 75 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

a) Üniversite bursu tahsisinde: a. 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 24.134 TL ve altında olduğuna dair belge, b. Yeni kazananlar için AYT Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir. b) Tekfen Vakfı Tekfen Mensupları için Burs başvurularında bölüm kısıtlaması bulunmamaktadır. c) AYT sınavında Türkiye sıralamasında ilk 1.000’in içerisine girme başarısını gösteren öğrencilere burs miktarının 1,5 katı oranında özel burs tahsis edilir. d) İki senelik meslek yüksek okulundan Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS), 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de Tekfen Mensubu Bursundan yararlanabilirler. Burs tahsisi: a) 1. Derece yakının aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 24.134 TL ve altında olduğuna dair belge, b) İlk kazananlar için DGS Türkiye sıralaması ya da c) Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, hem okulu kazandıkları yılki DGS Türkiye sıralamaları, hem de son eğitim yılının yıl sonu not ortalaması değerlendirmede baz alınır.

BURSUN DEVAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 2 dönem ortalamasının 5 üzerinden 3,20; lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,50’den az olmaması gerekmektedir. b) Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır. c) Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yıl sonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu taktirde burs hakkını tamamen kaybeder. d) Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder. e) Öğrenci bir dersten kaldıysa, kaldığı dersi Yaz Okulu’nda aldığında Yaz Okulu’nda aldığı not sayılır. Bu durum sadece kaldığı ders için geçerlidir.

BURSUN İPTALİ

Bursiyerlerden,

a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne getirmeyen, b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştiren, c) Tekfen Vakfı’ndan burs aldığı sürece bir başka okuldan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs ya da öğrenim kredisi alan, d) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olan, e) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen, f) Her ne sebeple olursa olsun Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.

İstisnai durumlarda bursun devamına ya da kesilmesine Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi karar verir. Bu Komite’nin kararları kesindir. Burs Komitesi, konu hakkında en yakın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi’nce haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafından Tekfen Vakfı’na geri ödenmesi sağlanır.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Bursiyer, her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek sorumluluğundadır. b) Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, ön lisans ya da lisans bursiyeri, Tekfen Grup Şirketleri’nin birinde eğitimi süresince 1 kereye mahsus 1 ay süreyle asgari ücret karşılığında staj yapmakla yükümlüdür. c) Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne bildirmeye, diploma ya da mezuniyet belgesini bu komiteye ibraz etmeye mecburdur.